Om alle inhoud te kunnen zien hebt u de actuele versie van Adobe Flash Player nodig.

Welcome About us Males Females Sunshine Indy Layla Summer New born Available Contract Guestbook Neuters  Contact Gallery Show 

Contract

VERKOOP CONTRACT

DE KOPER EN VERKOPER VAN DE KITTEN WAAROP DIT KOOPCONTRACT BETREKKING HEEFT ,VERKLAART MIDDELS ZIJN/ HAARHANDTEKENING AKKOORD TE GAAN MET ALLE BEPALINGEN IN DIT CONTRACT.DIT CONTRACKT IS DAAROM BINDENDGegevens Kitten:Naam:Ras:Kleur:Geboortedatum:Geslacht:Stamboomnummer Limbra Cat Club:Chip nr :Gegevens Koper :Naam :Adres :Woonplaats :Tel :Email :Voor deze boven genoemde kitten wordt een bedrag van ...€........................................BetaaldVoor deze kitten is op .............aanbetaald een bedrag van .€......................Het resterende bedrag € wordt voldaan bij overdracht, deze zal plaats vinden op het adres van de koper, mits anders is afgesprokenParaaf Koper Paraaf verkoper

Verkoper GCJ.DANIËLS : eigenaar van cattery RUJANI FRamboosstraat 50 5925 HH Venlo-BLerick Tel 077-3540322 Mobiel 06-22912428 Email gcj.daniels@home.nl webesite www.cattery-rujani.com

GARANTIE BEPALING

Verkoper verklaart hierbij dat bovenvermelde kat op het moment van de verkoop naar haar beste weten en na onderzoek door een dierenartsVolledig gezond en vrij van ziekten ,afwijkingen en enigelei parasieten en/of huidaandoeningen. Verkoper verklaart de kat/kitten alle benoddigde zorg en aandacht te hebben gegeven die de kat/kitten nodig heeft om op te groeien tot een gezonde en sociale kat/kitten Verkoper verklaart de kat/kitten de benodigde inentingen (twee) en wormenkuren te hebben gegevenen heeft een chip en een door de LCC verstekte stamboom.Verkoper verklaart hierbij het inentingsboekje ,stamboom en de eigendomscertificaat aan de koper te hebben overhandigt na betaling van de kat/kitten Verkoper verklaart slechts met katten te fokken die naar hun weten vollidig gezond zijn en vrij van ziekten en parasieten en erfelijke aandoeningenVerkoper raad de koper aan de kat/kitten binnen 3 werkdagen te laten onderzoeken door een erkende dierenarts. Verkoper zal met de koper een schaderegeling treffen middels het vergoeden van dierenartskosten indien de kat/kitten binnen 3 dagen na overdracht een besmettelijke ziekte dan wel virus blijkt te hebben welke het dier zou hebben opgelopen bij verkoper De dierenarts dient hiervoor een verklaring af te geven.Verkoper zal met de koper een schaderegeling treffen middels het gratis aanbieden van een kat/kitten van het zelfde ras,dan wel teruggave van de aankoopprijs die is overeengekomen bij aankoop van de kat/kitten, wanneer blijkt dat de kat/kitten voor de leeftijd van 1 jaar zal overlijden als gevolg van inwendige afwijkingen die het dier niet in staat stellen volwassen te worden en die op het moment van aankoop niet zichtbaar waren en daarom niet bekend bij verkoper en de koper. Het betreft hier aangeboren of erfelijke afwijkingen ( GEEN BESMETTELIJKE ZIEKTEN OF VIRUSSEN ) Mocht het kitten binnen 1 jaar komen te overlijden dan moet dit door een erkend dierenarts schiftelijk ,op officieel briefpapier met reden en vermelding van gevonden afwijkingen worden verklaard ,en door de onderzoekende dierarts met de hand worden ondertekend, DIERENARTSKOSTEN WORDEN NIET DOOR DE VERKOPER VERGOED In geval van het ontdekken van een erfelijke afwijking bij de kat/kitten gedurende zijn of haar leven ,is koper verplicht verkoper hiervan op de hoogte te stellen. Op deze wijze kan verkoper beslissen bepaalde fokdieren uit te sluiten van de fok. Verkoper heeft te allen tijde recht op een second opinion onderzoek door een dierenarts naar keuze .De kosten van een second opinion onderzoek zijn op rekening van de verkoper.Koper is verplicht aan dit laastgenoemde onderzoek mee te werken teneinde recht te hebben op een schaderegeling met de verkoper.Koper verklaart de aangekocht kat/kitten een liefdevol tehuis te geven .Koper verklaart de kat/kitten niet op te sluiten in kooien. Koper verklaart verkoper zo spoedig mogelijk op de hoogte te stellen van het eventuele vroegtijdige overlijden van de aangekochte kat/kittenKoper verklaart voor eventuele uithuisplaatsing van de aangekochte kat/kitten ,onmiddelijk verkoper hiervan op de hoogte te stellen.Indien er nog geen eventueel nieuw huis voor d kat/kitten beschikbaar is, is de koper verplicht de verkoper de gelegenheid te bieden om voor de aangekochte kat/kitten een vervangend huis te zoeken .KOPER VERKLAART DE KAT/KITTEN NIMMER IN EEN ASIEL TE PLAATSEN.Koper verklaart geen handelaar te zijn en het kitten bij koper op te laten groeien en te houden als huisdier. met boven genoemde kat/kitten mag NIET/WEL gefokt worden.Verkoper verklaart de kat/kitten ten allen tijden terug te zullen nemen. binnen een jaar na aankoop indien de koper dat wil. HIERVOOR ZAL GEEN VERGOEDING DOOR DE VERKOPER WORDEN GEGEVEN. Mocht de kat /kitten binnen 3 maanden na aankoop terug moeten naar verkoper dan wordt er de helft van het aankoop bedrag vergoed.ALLE JURIDISCHE KOSTEN VOORTVLOEIEND UIT DE OVERTREDING TEGEN DIT KOOPCONTRACT OPGENOMEN BEPALINGEN EN AFSPRAKEN KOMEN VOOR REKENING VAN DE KOPERALDUS IN TWEEVOUD OPGEMAAKT DD.HANDTEKENING VERKOPER HANDTEKENING KOPER.